Zabrani czy pozostawieni – Co na ten temat pisze w Biblii?

Co na ten ważny, decydujący dla każdego człowieka moment, pisze w Biblii? Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Mówiliśmy o niewieście opisanej w Księdze Objawienia w rozdziale 12. Gwiazdy, księżyc i słońce są obrazami trzech okresów czasu.Dwanaście gwiazd nad głową niewiasty wskazuje na czas praojców.Księżyc pod jej stopami wskazuje na lud Boży z okresu Starego Przymierza.Słońce wskazuje na lud Boży z okresu Nowego Przymierza.

Męski potomek, który jest w łonie niewiasty wskazuje na zwycięzców spośród ludu Bożego. Praojcowie, lud Boży z czasu Starego Przymierza i większość wierzących z czasu Nowego Przymierza już umarło. Dlatego niewiasta jest obrazem zmarłego ludu Bożego, od czasu praojców do dzisiaj. O męskim potomku, czyli zwycięzcach, czytamy w Księdze Objawienia w rozdziale 12 wersecie 11: „A oni nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć“.

Niewiasta i męski potomek wskazują na wszystkich zmarłych z ludu Bożego. Werset z Księgi Objawienia rozdział 12, jest jednym z wielu wersetów zapisanych w Nowym Testamencie, mówiących o zmarłych wierzących. W Ewangelii Mateusza 25:1-13 czytamy przypowieść o 10 pannach. One wszystkie czekają na przyjście Oblubieńca. Gdy Oblubieniec długo nie nadchodził, wszystkie zdrzemnęły się i zasnęły, tzn umarły.  (Mt 25:5). W Biblii, śmierć oznacza sen. To znaczy, że jest  zmartwychwstanie. Dziesięć panien przedstawia wszystkich umarłych wierzących z czasu Nowego Przymierza.

 

Obowiazuje ich ta  sama zasada jak niewiastę z Objawienia rozdzialu 12.  Na liczbę dwa składa się kobieta i męski potomek. Tak samo dziesięć panien tworzy dwie grupy: jedna grupa to 5 mądrych panien i druga grupa 5 głupich panien. Pięć mądrych panien porównanych jest do męskiego potomka. Pięć głupich panien jest częścią niewiasty. Niektórzy uważają, że głupie panny to ludzie niewierzący. Ale to jest niemożliwe! Sam Pan Jezus mówi, że wszystkie są pannami, które czekają na Jezusa Chrystusa, swojego Oblubieńca. Żaden niewierzący człowiek, nie może być panną, która oczekuje przyjścia swojego Oblubieńca, Jezusa Chrystusa. Tacy ludzie nie wierzą w Niego. Nie mają ani lampy, ani oliwy. Nie są odrodzeni, i nie mają w sobie Ducha Świętego. W Ew. Mateusza, w rozdziale 25, w przypowieści o pannach, czytamy, że wszystkie budzą się w tym samym czasie. W Księdze Objawienia, w rozdziale 20 czytamy, że niewierzący wstaną z martwych dużo później. Z tego wynika, że wszystkie 10 panien, to są ludzie wierzący, którzy umali tzn. zasnęli. Popatrzmy na oś czasu. Krótko, przed połową ostatniego, siódmego tygodnia, niewiasta powstanie z umarłych.  Krótko przed jej zmartwychwstaniem, męski potomek, czyli zwycięzcy z ludu Bożego, zostaną zabrani bezpośrednio do tronu Bożego. Sama niewiasta nie zostanie zabrana do tronu, ale będzie musiała uciec na pustynię, na miejsce przygotowane dla niej przez Boga. Tam, z dala od węża, będzie żywiona przez 1260 dni, czyli dokładnie przez 3 i pół roku.

Dowiedzieliśmy się o tym, co w czasie ostatecznym, stanie się z umarłymi z ludu Bożego.  Do niewiasty opisanej w Księdze Objawienia w rozdziale 12 należą też obecnie żyjący wierzący, którzy dożyją do powtórnego przyjścia Pana. Oni nazwani są resztką jej nasienia. Czytamy o tym w Objawieniu 12 w wersecie 17. „I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie“.

To oznacza, że żyjacy wierzący z ludu Bożego będą musieli przejść przez ucisk. Smok będzie z nimi walczył. Potwierdzenie tego znajdujemy w Księdze Objawienia 13,7: „I dozwolono mu -zwierzęciu- wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich…“ (Obj. 13:7). A więc, pozostali wierzący spotkają zwierzę, o“ który ich zwycięży. Z tego wynika, że chrześcijanie znajdą sie w ucisku. Spotkać zwierzę , antychrysta i być pokonanym; naprawde, będzie to zły czas.  Czy wszyscy wierzący muszą przejść przez wielki ucisk? A Może jest jakaś alternatywa? Chwała Bogu! Jest alternatywa. Czytamy o tym w Objawieniu 14:1 i 4 „I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące …“ (Obj. 14:1) „…Są to ci, którzy zostali wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. (Obj. 14:4)

 

Większość z ludu Bożego przejdzie przez wielki ucisk. Ale 144 000 pierwocin będzie stała z Barankiem na niebiańskiej górze Syjon, przed tronem Boga. Liczba 144 000 nie wskazuje na wszystkich wierzących, tylko na ich część.  Słowo „pierwociny“ oznacza stan wierzących, którzy jako pierwsi, spośród wszystkich innych wierzących, osiągnęli dojrzałość duchową. W Księgach Mojżesza jest napisane, że pierwocina należy do Boga, i że należy przynieść ją do świątyni. Pierwociny, to ludzie, którzy w czasie swego życia świadomie przygotowywali się na przyjście Jezusa Chrystusa. Osiągnęli duchową dojrzałość. Czytamy o tym w Liście do Hebrajczyków 6,1

W Liście do Efezjan 1,4 Paweł pisze, że  nie powinniśmy pozostawać dziećmi miotanymi lada wiatrem nauki. Powinniśmy natomiast stawać się doskonałymi wierzącymi i wzrastać do pełni Chrystusowej. Aby spełnić warunek stania się pierwociną, przeczytajcie, prosze,  wersety 1 do 5, które  zapisane są w Księdze Objawienia w rozdziale 14. Jeżeli spełnimy te warunki, to zostaniemy zabrani przed wielkim uciskiem. W Księdze Objawienia 3,10 czytamy: „Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.“ (Obj. 3:10)

Jeszcze raz popatrzmy na oś czasu: Jeżeli dzisiaj, jako chrześcijanie, zakwalifikujemy się do grupy pierwocin, to krótko przed uciskiem zostaniemy zabrani na niebiańską górę Syjon. Większość wierzących będzie przechodzić przez wielki ucisk i spotka się z antychrystem. Jeżeli ktoś sprzeciwi się mu, to będzie musiał zapłacić za to życiem. Umrze jako męczennik. W Księdze Objawienia, w rozdziale 15 czytamy:

„I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego; ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże.“ (Objawienie 15:2)

Zwycięstwo nad zwierzęciem odniosą ci wierzący, którzy będą mieli odwagę przeciwstawić się mu. W efekcie tego poniosą śmierć. Po śmierci męczenskiej zostaną zabrani nad morze szkliste przed tron Boga. Co stanie się z całą resztą wierzących, którzy nie są ani pierwocinami ani męczennikami? Ci zostaną na końcu zebrani i zabrani w powietrze. „I zapuścił Ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemie, i ziemia została zżęta“. (Objawienie 14:16) Cała reszta ludzi żyjących, razem z niewiastą, która była na pustyni, zostanie zabrana w powietrze przed tron sędziowski Chrystusa. Jeszcze raz popatrzmy na oś czasu. W Ew. Mateusza, w rozdziale 25, pisze o wierzących zmarłych, natomiast w Ew.  Mateusza w rozdziale 24, Pan Jezus mówi o wierzących, którzy będą żyli w czasie Jego przyjścia. „Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony“. (Ew. Mat 24:40) Są tu dwie grupy chrześcijan. Tak samo, jak chrześcijanami są mądre i głupie panny.  Ci, którzy będą pierwociną, zostaną zabrani na niebiański Syjon. Drudzy będą pozostawieni i będą musieli przejść przez wielki ucisk. Albo staną się męczennikiem i będą zabrani nad morze szkliste. Albo będą należeli do resztki, która zostanie zżęta pod koniec ucisku i będzie zabrana w powietrze przed sędziowski tron Chrystusa. Jak widzimy, istnieje różnica w porwaniu wierzących, ze względu na miejsce i czas.

 

Podsumujmy: Chrześcijanie z czasu Nowego Przymierza, to dwie grupy wierzących. Jedni już umarli, drudzy żyją. Umarli wierzący są reprezentowani przez 10 panien: 5 mądrych i 5 głupich. Żyjący wierzący są reprezentowani przez 2 osoby opisane w Ew. Mateusza 24. Jedna osoba zostanie porwana, druga zostawiona. Jeżeli do 10-ciu dodamy 2, otrzymamy liczbę 12. W Biblii, liczba 12 obrazuje całość ludu Bożego. Przypomnijmy sobie 12 pokoleń izraelskich lub 12-tu apostołów Jezusa Chrystusa. Większa część liczby 12 –   tzn. 10 panien, to grupa wierzących, którzy zmarli w okresie ostatnich 2000 lat. Liczba 2, to grupa wierzących, którzy będą żyć w czasie powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Prawdopodobnie my będziemy tymi, którzy będą żyć w czasie powtórnego przyjścia Pana. Każdy z wierzących ma teraz  wybór: czy chce być zabrany, czy pozostawiony? Decyzja należy do nas. Jeżeli chcemy być zabrani, to dzisiaj musimy się przygotować. W Biblii nigdzie nie czytamy o   automatycznym zabraniu.

Proszę, wykorzystaj krótki czas, który jeszcze masz. Bądź mądry, i staraj się zostać pierwociną. Jezus przyjdzie wkrótce.