Bo myśli moje, to nie myśli wasze

„Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!“ (Iz. 55:6-7). Boże przebaczenie jest obfite. Ile Pan wam przebaczył do tej pory? Czy kiedykolwiek Pan komuś nie przebaczył? Nie. Ponieważ nam Pan przebaczył tak wiele, musimy nauczyć się przebaczać innym. Przypomnijcie sobie modlitwę Pana: „I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;“ (Ew. Mat. 6:12). Niestety często zapominamy o drugiej części tego wersetu. Ten, komu wiele wybaczono, będzie mógł innym wiele wybaczyć.

„Bo myśli moje, to nie myśli wasze” (Iz.5:8a). Może myślimy: „Nie przebaczę ci, bo to, co uczyniłeś jest tak złe, że nie mogę ci wybaczyć”. Tak myślimy. Jednak Boże myśli są wyższe niż nasze. Byłem zaskoczony, kiedy przeczytałem w 2.Księdze Królewskiej w rozdziale 21, ile Bóg przebaczył królowi Manassesowi, który uczynił wiele złego. Manasses był szczególnie złym człowiekiem. Przelał wiele niewinnej krwi. Gdybyś w tym czasie żył w Judzie, i był człowiekiem sprawiedliwym, też zostałbyś zabity przez Manassesa. Nie musiałbyś być nawet prorokiem. Tak złym człowiekiem był Manasses. Ale nadszedł sąd Boży i Manasses, jako więzień, został uprowadzony do Babilonu. Kiedy znalazł się w Babilonie, żałował zła, które wyrządził i nawrócił się do Boga. Bóg dał się uprosić i przebaczył mu (2.Kron. 33:12-13). Wtedy pomyślałem: „Jak taki człowiek mógł pokutować, i jak Bóg mógł przebaczyć takiemu człowiekowi. Czy nie byłoby lepiej, gdyby Manasses nie otrzymał przebaczenia?” Widzicie więc jakie są nasze myśli. Często jesteśmy podobni do Jonasza. Jonasz był Bożym prorokiem, był dobrym człowiekiem, który wzywał ludzi Niniwy do upamiętania się. Kiedy ludzie pokutowali, Jonasz nie chciał, aby Bóg przebaczył im ich winy. Tak myślał Jonasz, ale nie Bóg. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie potrafimy przebaczyć nawet wtedy, kiedy ktoś nas lekko obrazi. Jeżeli ktoś popełnia wielki grzech, to mamy wytłumaczenie na to, dlaczego natychmiast nie możemy przebaczyć. Czy ktoś kiedykolwiek naprawdę tak bardzo zgrzeszył przeciwko tobie?

„Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze” (Iz.55:8-9). Są to wspaniałe słowa. Nie uważajmy, że wszystko już rozumiemy i nie potrzebujemy dalszego, nowego objawienia od Pana. Jak często mylimy się. Z tego powodu musimy lepiej poznać myśli i sądy Boże. Często wydaje się nam, że mamy dobre rozwiązanie jakiegoś problemu. Jednak jest to nasza własna droga, która często prowadzi do kłótni.

Jeżeli chcemy służyć Bogu, to musimy nauczyć się rezygnowania z własnych myśli, tak jak to robił Pan Jezus. Nie chcemy służyć Bogu według naszych pospolitych wyobrażeń, ale chcemy poznać doskonałe myśli Ojca. Dlatego potrzebujemy mądrości z góry i poznania Bożych myśli, Bożego rozumowania i Bożej woli. Musimy Go szukać i iść Jego drogami. Nie myślcie, że jeżeli poznaliście Boże myśli, to możecie służyć Mu według swojego uznania. Nie. Nie jesteśmy do tego zdolni. Musimy obrać Jego drogę!

„Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb,“ (Iz. 55:10). O tym samym czytamy w Liście do Hebrajczyków: „Albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga“ (Hebr.6:7). To jest normalne. Niestety, ziemia wydaje ciernie i ostry. W nas tego nie powinno być. Módlcie się, aby Pan zachował nas od wydawania cierni i ostów!

„Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni“ (Iz.55:11-12a). Alleluja! Bracia i siostry, jeżeli będziemy takimi sługami, to doświadczymy Bożego Słowa. Niech Pan daje nam takie doświadczenia od teraz aż do Jego przyjścia. On to obiecał. Amen.