Kiedy nastąpi porwanie? Kto zostanie porwany? [1]

Dzisiaj nie jest tajemnicą fakt, że Jezus wkrótce przyjdzie. Chrześcijanie na całym świecie to samo twierdzą. Wielki ucisk niedługo się zacznie.

Diagram pokazuje jak często w ostatnim czasie ludzie szukali na goglach wiadomości na temat wielkiego ucisku. Właśnie od czasu przestrzeniania  się koronawirusa, ludzie czują, że wkrótce nastąpi zmiana. Wielki ucisk jest blisko.To, że on nastąpi nie jest dla nikogo żadną tajemnicą. Ważnym jest pytanie, kiedy nastąpi porwanie wierzących? Nastąpi ono przed, czy po wielkim ucisku? Czy wszyscy wierzący zostaną porwani? Chcemy na pytania dać odpowieć. Jeżeli chodzi o porwanie to większość wierzących cytuje werset apostoła Pawła z  1. Tess.4, 17.

17 Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Werset ten wielu wierzących rozumie w ten sposób, że zostaną porwani przed wielkim uciskiem. W ten  sposób uważają  temat porwania  za zakończony. Jednak nie jest to takie oczywiste. Z  rozdziału dowiadujemy się, że apostoł nie podkreśla tutaj faktu porwania. Apostoł raczej  pociesza przede wszystkim wierzących  po utracie swoich krewnych. W poprzednim wersecie czytamy.

13 A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. (1Tes 4:13)

Paweł nie chce, aby ktoś smucił się z powodu śmierci swoich bliskich. W wersecie tym nie chodzi o szczegóły porwania. Jeżeli chcemy  więcej dowiedzieć się o porwaniu to potrzebujemy całego Słowa Bożego.

Przeczytajmy werset z Księgi Daniela 9:27

27 I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. (Dn 9:27)

Prorok Daniel mówi o o ostatnim tygodniu tej ery.  Ostatni tydzień tej ery rozpocznie się zawarciem przymierza pokojowego na bliskim Wschodzie. Końcem przymierza będzie ostateczne spustoszenie. Daniel pisze o środku tygodnia.

A więc ostatni tydzień podzielony jest na dwa okresy, każdy po 3 i ½ roku. Daniel nie jest jedyny,  który pisze o 3 i ½ roku. Czytamy o tym W Księdze Objawienia. (poganie) tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące. (Obj. 11:2)

Święte miasto jeruzalem będzie tratowane przez pogan przez 42 miesiące, czyli przez 3 i ½ roku.

„I  dano mu (antychrystowi)  też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. (Obj. 13:5)

Jeżeli antychryst będzie panować 42 miesiące tzn 3i ½ roku i jak Daniel przepowiedział pod koniec  7 lat  będzie zniszczony, tzn, że antychryst bėdzie panować w ostatnim czasie 3i1/2 roku. Widzimy,że ucisk trwa 3i1/2  roku. W Księdze Objawienia w rozdziale 6 okres nazwany jest wielkim dniem gniewu Bożego. Zapytajmy się, kiedy nadejdzie  porwanie? Odpowiedź na to pytanie dają słowa z Księgi Objawienia rozdziału 12. Czytamy tutaj o kobiecie brzemiennej, która ma urodzić męskiego potomka. Niewiasta  ubrana jest w słońce, pod jej stopami znajduje się księżyc i nad jej  głową jest 12 gwiazd. Wszystkie ciała  niebieskie  wskazują na Boży lud w różnych okresach historycznych. Gwiazdy wskazują na patriarchów, na przykład Noego, Abrahama, Izaaka i Jakuba.Byli to jedyni ludzie, którzy tak jaj gwiazdy świecili przed Bogiem.

Księżyc wskazuje na lud Boży ze Starego Testamentu. Tak jak księżyc odbija promienie słoneczne , tak Stary Testament jest cieniem rzeczywistości w Jezusie  Chrystusie. Słońce wskazuje na Boży lud w Nowym Testamencie. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, wzeszło słońce sprawiedliwości. Widzimy, że kobieta wskazuje na całość ludu Bożego wszechczasów. Od czasu życia patriarchów, w Starym Testamencie i dzisiaj w Nowym Testamencie. Ale kto to jest męski potomek? Jezus nie jest męskim potomkiem. Są to zwycięzcy wśród ludu Bożego. W każdym czasie  była mała część ludzi wśród ludu Bożego, którzy  posłusznie podążali za Bogiem. Nawet w wśród 7 zborów w 2 i 3  rozdziale Ks. Objawienia czytamy, że Bóg woła  zwycięzców. Większa część ludzi w zborach nie ma uszu, aby usłyszeć co Duch Święty mówi do zborów. Na podstawie tych wiadomości chcielibyśmy dowiedzieć się o czasie porwania.(kobieta)porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (Ap 12:6)

dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. (Ap 12:14)

O co tu chodzi?

>> dowiedz się więcej w następnym artykule <<