Czy wierzący naprawdę wejdą do nieba? Cz 4

 

Jezus tak nie myślał. Ponieważ on w nas mieszka bo dał nam ducha, tak i my w duchu mieszkamy z nim w niebie. Ef 2:5-6: “…- łaską zbawieni jesteście – I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,” Dzisiaj jako wierzący w naszym duchu,jesteśmy naprawdę w Chrystusie Jezusie posądzeni w okręgach niebieskich. Niech to stanie się naszym doświadczeniem. Chcemy iść do nieba i tam z Bogiem mieszkać. Ale Bóg z całą pewnością wie z kim chce mieszkać.Nie myślmy, że dzisiaj będziemy żyć jak nam się podoba a kiedyś pójdziemy do nieba, aby mieszkać z Bogiem. To nie zafunkcjonuje. Bóg chce abyśmy dzisiaj w naszym duchu doświadczyli tego, że dzisiaj jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Co to znaczy praktycznie? Na przykład o czym dzisiaj myślę, czy myślę o grzesznych rzeczach życia codziennego, czy myślę o sprawach tego świata, czy myślę o  niebiańskich, Bożych sprawach? W liście do Kolosan pisze,że mamy myśleć o tym co w górze a nie o tym co na ziemi. Musimy przyznać, że często myślimy o tym co jest przed naszymi oczami o studiach, karierze i innych sprawach. To, że jesteśmy z Chrystusem posadzeni w okręgach niebieskim oznacza, że nasze  myśli są odnowione i cząstka po cząstce zostają odnawiane.  Nie myślimy tylko o tym co na ziemi, ale też o tym co niebiańskie, jaka jest Boża wola, co jest w sercuBoga, o tym ,że np. Królestwo Boże przyjdzie na ziemię. To oznacza, że mamy panować nad swoimi myślami, uczuciami, zachowaniem. Bo  z Chrystusem siedzimy na tronie.Bóg chce nas przygotować.  On chce dzisiaj dać  nam swoje Królestwo swoją naturę. Bóg przygotowuje nas po to,  aby jego Królestwo mogło przyjść na ziemię.

Dzisiaj żyjemy  w czasie panowania Królestwa Niebios. Czas tej ery skończy się niebawem. Biblia pisze o tym, że w krótce Bóg sprowadzi swoje Tysiącletnie Królestwo na ziemię. Mymusimy dzisiaj przygotować się. Nie każdybędzie mógł wejść do 1000-Królestwa. Tam będzie panować Boża sprawiedliwość dlatego do rozpoczęcia tego  czasu, teraz, musimy uczyć  się Bożej sprawiedliwości.

W jakisposób wejdziemy do Królestwa? Nie wydarzy się to natychmiast. Wiemy, że jest czas przejściowy między czasem panowania Królestwa Niebios a 1000-Królestwem. W Bibliipisze, że jest to przejściowy czas nazwany końcem czasu, który trwać będzie 7 lat. Jezus mówi, że dla chrześcijan przygotowane jest porwanie. Każdychrześcijanin już o tym słyszał. Jezus mówi w przypowieści: Mt 24:40: “Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.” Z tego widać, że nie wszyscy chrześcijanie zostaną porwani. Ci ,którzy zostali porwani będą stać przed  góra Syjon. Ap (14:1-5: “I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych […] Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy.”) Są topierwociny wykupieni dla  Boga. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy“  Ci ludzie przygotowali się do wejścia do 1000-letniego Królestwa. Dlatego są nazwani pierwocinami.  To tak jak z owocami drzewa owocowego, na  którym pojawiają się pierwsze owoce. Bóg nazywa pierwocinami ludzi, którzy wiedzieli, co Bóg chce mieć w przyszłości . Dlatego przygotowali się. Dlatego zostaną porwani i z Bogiem będą stać przed tronem. Co stanie się z tymi ludżmi? Oni nie będą tylko stać przed tronem. Jezus  Chrystus przyjdzie z nimi na ziemię  i będzie z nimi na ziemi panować przez 1000 lat.

Podsumuję: Część chrześcijan (pierwociny) zostanie porwana i stanie przed tronem Boga na pewien czas. Ale potem wrócą oni z powrotem na ziemię. Jako chrześcijanie będziemy przez pewien czas stać przed tronem Boga, ale nie przez cała wieczność.  Ale wrócimy z Chrystusem na ziemię i będziemy z nim  panować przez 1000 lat.

Ap 19:14: “I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior.”

A co stanie się z innymi? Dla każdego chrześcijanina odbędzie się sąd. Bóg zapyta nas, czy żyliśmy przez Chrystusa, czy nie. Jeżeli żyliśmy w Chrystusie i otrzymaliśmy jego naturę, to otrzymamy nagrodę. Kiedy Pan żył na ziemi mówił przypowieści na ten temat. Np. przypowieść o pannach lub przypowieść o talentach. Pan mówił, że będzie nagroda dla części wierzących. Dla innej części będzie kara, dla tych , którzy nie żyli według woli Bożej i nie przygotowali się za swojego życia na wejście do 1000 letniego Królestwa i w których nie było natury Bożej. Dla nich będzie kara 1000 lat w zewnętrznych ciemnościach. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Będzie to część jak dla niewierzących. W tym czasie będzie jak w ogniu. Jedna grupa wierzących będzie porwana przed tron Boży, później zejdzie na ziemie, aby z Chrystusem panować. Druga grupa wierzących, która nie żyła dostatecznie przez Chrystusa i nie doświadczyła (zdobyła) Chrystusa, otrzyma czasową karę. Ale Bóg jestwierny, który powiedział, że to  rozpoczął, wykona.  Tzn. jeżeli będziemy  mieli w sobie wieczne życie   Boga, to na końcu, w wieczności, wszyscy będziemy z Bogiem.Po czasie nagrody lub kary wszyscy wierzący będą w wiecznym Króleatwie Bożym na ziemi w Nowym Jeruzalem, będą z Bogiem panować nad ziemia. Bóg będzie wśród nich mieszkał. Ważne jest to, co stanie się z nami w przyszłości. Trzeba powiedzieć, że musimy się przygotować na nią. Chcę pokazać pewna zasadę. Weźmy na przykład studia. Jeżeli ktoś studiuje w szkole inźynierskiej, to będzie później pracować jako inżynier. Ale jak osiągnie najpierw swój dyplom? Już dzisiaj musi się przygotowywać do tego, aby osiągnąć swój cel. Przez całe swoje życie musimy się do wszystkiego przygotowywać, aby osiągnąć swój cel. Jeżeli chodzi o Boże Królestwo, to też musimy się przygotować. Wiemy, że 1000letnie Królestwo nadejdzie wkrótce. Jak przygotować na Królestwo, które będzie na ziemi? W Biblii znajdziemy odpowiedź:

„Ap 5:10: “I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.”Na ziemi będziemy rodem królewskim i  kapłaństwem. Jeżeli zobaczymy,,co na nas czeka w przyszłości co będziemy robić,praktykować , to dsisiaj musimy  odpowiednio do tego przygotować się. 1P 2:9: “Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Jeżeli mamy być  kapłaństwem w 1000letnim Królestwie, to dzisiaj musimysię do tego już dzisiaj orzygotować. Pytajmy się Boga, jak mamy mu służyć jako kapłani? I jak się przygotować? W Księdze Objawienia pisze, że musimy dużo przezwyciężyć, abyśmy mieli część w 1000 Królestwie. Niewłaściwe wyobrażenia o Królestwie musimy odrzucić, religię, która nas więzi i oddziela od pełnienia Bożej woli, religijne systemy, nasze grzeszne  ciało, abyśmy nie żyli w grzechu, życie w duszy.  jak Jezus powiedział, że kto chce iść za mną musi wyrzec się własnej duszy, własnych celów, własnej woli. Dzisiaj powinniśmy zapierać się własnej duszy.

Paweł podaje praktyczny przykład: 2Kor 10:5: “I wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi,”Zapytajmy się siebie, o czym dzisiaj myślimy. Powinnismy myśleć o tym co Bóg chce przynieść na ziemie, co Bóg chce z nami osiągnąć. A nie myśleć przede wszystkim o własnym celu, to nie oznacza, ze nie mamy mieć celów. Możemy. Ale przede wszystkim chodzi o to, co chce osiagnąć Bóg z nami, my przecież jesteśmy jego ludem. Chrystus powinien stać się naszą naturą i to w każdej części naszego życia, zastąpić sobą naszą starą naturę.Kiedy on przyjdzie i będzie sprawiedliwie sądzić . to my musimy być z nim jedno. Jeżeli dzisiaj poznamy, że coś z nas nie odpowiada przyszłemu Królestwie to usuwajmy z naszego życia i  osądzajmy.  Kiedy przyjdzie Chrystus, mogli z nim na ziemi panować.