Czy wierzący naprawdę wejdą do nieba? Cz 3

 

ędzie sprawiedliwie sądził świat i panował nad narodami sprawiedliwie   .Dzisiaj na ziemi nie ma sprawiedliwości. Ale kiedy Jezus będzie sprawiedliwie  panował; wtedy będzie prawdziwa sprawiedliwość. Ale nie będzie to jeszcze koniec. Po 1000letnim panowaniu Jezusa na ziemi nastapi wieczne Królestwo. Wieczność.  W wieczności na ziemi będzie panował sam Bóg. Tron Boga będzie na ziemi, Namiot Boży z nieba zejdzie na ziemię na wieczność.

(Ap 21:3: “I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.” 

Ap 21:2: “I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.” I tak będzie na ziemi wiecznie. Bogu nie chodzi o niebo. Bóg w swoim Słowie mówi o tym, że chodzi mu o ziemię. Ziemiaj  jest dla niego ważna bo nie stworzył jej na darmo. Bóg chce wykonać swój plan względem ziemi. Cała Biblia jest całym obrazem Bożego  planu. Jeżeli to zrozumiemy, to zrozumiemy, dlaczego Jezus będąc na ziemi modlił się o przyjście Królestwa Bożego. Napewno znamy modlitwę „Ojcze nasz” a może modlimy się tak. Ale czy rozumiemy o co się modlimy? Jezus powiedział,że mamy tak modlić się „Mt 6:10: “Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.” Tak mamy modlić się. DlaczegoJezus każe nam tak modlić się? Jeżeli zobaczymy cały obraz to będziemy wiedzieć dlaczego. Bóg chce sprowadzić na ziemie swoje Królestwo. My chrześcijanie mamy mieć i być  częścią tego Królestwa. Job powiedział Job 38:2: “Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi?” Jeżeli dzisiaj zapytamy chrześcijan jak wyobrażają  sobie swoją przyszłość, to każdy będzie miał inne wyobrażenie. Dlaczego każdy wyobraża sobie ja inaczej? Dlatego, że jest ktoś, kto zaciemnia plan. Na planszy napisałem, że jest to strategia diabła bo on jest przeciwnikiem Boga i naszym. On nie chce, abyśmy panowali wraz z Bogiem na ziemi. Musimy wiedzieć, ze jest ktoś, kto zaciemnia chrześcijanom plan Boga jest to szatan. Co będzie, jeżeli my chrześcijanie nie zobaczymy celu, jaki Bóg dla nas ustanowił. Wtedy Nie przygotujemy się do osiągnięcia celu, tylko będziemy żyć dzień po dniu i zajmować się różnymi  sprawami. Za tym stoi strategia diabła, bo on nie chce,abyśmy znali plan Boży względem nas, chrześcijan. Jak dzisiaj schodzi Królestwo Boże na ziemię? Dzisiaj żyjemy w czasie Królestwa Niebios,  Kościoła. Wielu chrześcijan  jest w Kościele. KiedyPan przyszedł na ziemię mówił”

Mt 4:17: “Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios.” Dlaczego Pan tak powiedział? Co miał na myśli że Królestwo Boże przybliżyło się. Sam  Pan w sobie sprowadził na ziemię Królestwo Niebios. Nie chodzi tu o niebo fizyczne, tylko o istotę  nieba i  rzeczywistość, o naturę Boga. Dlatego Jezus powiedział, ze lud ma nawrócić się i żałować za grzechy , bo Królestwo Niebios przybliżyło się. Bóg chce sprowadzić Królestwo Boże na ziemię. Uczynił to kiedy  przyszedł na ziemię.

Łk 17:21: “Ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.” Jak to zrozumieć? Pan mówił o sobie. Kiedy Pan był na ziemi, Królestwo Niebios było w nim.  Bóg był w nim, był jedno z nim miał naturę Boga. Wraz z nim zeszło  na ziemie Królestwo Boże. Jeżeli przyjmiemy Jezusa Chrystusa, po to,aby w nas zamieszkał, to w nas będzie Królestwo Boże. Musimy być niebiańskim  wyrazem Boga. Obecnie ludzie myślą o tym, aby wejść kiedyś do nieba. Ale Bóg chce przez chrześcijan, przez Kościół, sprowadzić Niebiańskie Królestwo  na ziemię. Kiedyś Żydzi, teraz my, czekamy, aby ktoś panował na ziemi fizycznie jako król.   Ale Jezus nie przyszedł, aby tak panować, tylko aby zamieszkać w każdym z nas.  W sercu, mamy mieć  naturę Bożą, która jest widoczna dla nas. Jezus powiedział, że jestesmy solą ziemi i światłem.Miasto na górze nie może być ukryte. My dzisiaj jesteśmy miastem Bożym, które ma świecić.

 

Królestwo Niebios nie jest w niebie, ale na ziemi w  ludziach wierzących. My chcemy pójść do nieba, ale Bóg chce sprowadzić Królestwo  na ziemię, przez nas. Naprawdę, wielu chrześcijan czeka na to, aby pójść kiedyś do nieba. Ludzie myślą, że teraz żyją na ziemi, ale jak umrą to  pójdą do nieba. Co na to mówi słowo Boże? Jezus powiedział do swoich uczniów: Jana 14:2-3: “W domu Ojca mego wiele jest mieszkań;…. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu .” Pan pocieszał uczniów, Jak czytamy w poprzednich rozdziałach, Pan powiedział, że wkrótce umrze. Pan powiedział, ze w domu ojca mego jest wiele mieszkań. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli przygotuję, przyjdę znowu. O czym Jezus myślał kiedy to mówił? Wielu czytających ten werset uważa, że Jezus naprawdę idzie do nieba, aby przygotować nam mieszkanie i  wybudować miasto wktórym później zamieszkamy. Ale jeżeli przeczytamy uważnie całe  Słowo, to zrozumiemy, co Jezus miał na myśli. Zanim Jezus umarł powiedział to wszystko swoim uczniom. Po tym Jezus został ukrzyżowany umarł, poszedł do Królestwa umarłych a następnie zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Pan powiedział do uczniów, że mają na niego czekać w Jeruzalemie i on ześle im pocieszyciela,  Ducha Świętego. Kto czyta Biblię, wie że chodzi tu o Zielone Święta. Jezus Chrystus dał Ducha, czyli siebie samego, każdemu chrześcijanowi i mieszka  w każdym z nas. Pan powiedział :Pójdę i przygotuję wam miejsce. W jaki sposób przygotował to miejsce? Pan umarł, zmartwychwstał idał swojego ducha każdemu uczniowi, każdemu wierzącemu, aby tam zamieszkać. Bóg chce w nas mieszkać przez Jezusa Chrystusa, ducha, którego nam dał. W Liście do Koryntian czytamy przestrogę Pawła:

1Kor 3:16-17: “Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.”

Pan powiedział, że nie mamy postępować niedbale, ale uważać jakpostępujemy. Bóg mieszka w nas, my jesteśmy świątynią Bożą w której mieszka Bóg. Kto niszczy świątynię, tego zniszczy Bóg. Nie możemy tolerować grzechu, ani rzeczy, które zasmucająDucha Świętego. Pamiętajmy, Bóg mieszka w nas przez Ducha. Jeżeli przeczytamy Ewangelię Jana rozdziały 14 i16 to zobaczymy, że Pan nie mówi o fizycznym mieście, tylko o duchu Świętym, którego przygotował przez śmierć i zmartwychwstanie i wylanie ducha,aby mógł uczynić mieszkanie w człowieku. Bóg chce w nas mieszkać.

Z jednej strony Bóg chce w nas mieszkać,  z drugiej strony my mieszkamy w nim. Pan mówi:  Ew. Jana. J 14:3: “… przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.” Co oznaczają słowa wypowiedziane przez Jezusa: wezmę was do siebie?” Czy weźmie nas do nieba?

 

> dowiedz się więcej w następnym artykule <<